– عضوهییت علمی مجتمع آموزش عالی زرند ازسال ۱۳۷۵ تاکنون

– مسئول بخش معدن مجتمع  به مدت یکسال (۱/۶/۸۰ الی ۱/۸/۸۱ )

– معاون آموزشی مجتمع  به مدت دوسال (۱/۸/۸۱ الی ۱/۷/۸۳ )

– مسئول آموزش واموردانشجویی مجتمع (از۲۵/۸/۱۳۹۱ الی ۳۰/۷/۱۳۹۵)

– پژوهشگر برترمجتمع آموزش عالی زرند درسال ۱۳۸۹

–  داوری بیش از۹ پایان نامه کارشناسی ارشد