– عضوهییت علمی مجتمع آموزش عالی زرند ازسال 1375 تاکنون

– مسئول بخش معدن مجتمع  به مدت یکسال (1/6/80 الی 1/8/81 )

– معاون آموزشی مجتمع  به مدت دوسال (1/8/81 الی 1/7/83 )

– مسئول آموزش واموردانشجویی مجتمع (از25/8/1391 الی 30/7/1395)

– پژوهشگر برترمجتمع آموزش عالی زرند درسال 1389

–  داوری بیش از9 پایان نامه کارشناسی ارشد