شرکت درکارگاههای آموزشی :

۱-کارگاه آموزشی “روشهای تحقیق “(به مدت ۲۰ ساعت درتاریخ ۳و۴/۱۱/۸۰ ۱۳)

۲-کارگاه آموزشی “چگونگی استفاده از شبکه های اطلاع رسانی “(به مدت ۲۰ساعت درتاریخ ۶و۷/۱۱/۱۳۸۰)

۳-کارگاه آموزشی “آشنایی بابرنامه ریزی درسی “(به مدت ۸ ساعت درتاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۹)

۴-سمینار علمی “آشنایی عمومی با نانو “(به مدت ۴ ساعت درتاریخ ۸/۱۲/۹۰)

۵-کارگاه آموزشی “اصول اکتشاف ژئو شیمی “(به مدت ۶ ساعت درتاریخ ۲۷/۹/۹۲)

۶-کارگاه آموزشی “تبدیل ایده به  محصول “(به مدت ۴ ساعت درتاریخ ۴/۴/۱۳۹۳)

۷-طرح ضیافت اندیشه استادان باموضوع :”اصول تعلیم وتربیت اسلامی ومعرفت شناسی اسلامی” (به مدت ۳۲ ساعت درتیرماه سال ۱۳۹۰ )