۱- گالکین-ولادیمیر،شجاعت الحسینی-سیدعلی، مدل بندی وشبیه سازی ضریب کلی مقاومت حرکتی نوارها برروی قرقره های تکیه گاهی باقرقره میانی کوتاهتر. اولین کنفرانس بین المللی معدن ومتالورژی وعلوم محیطی،دانشگاه زنجان،شهریور ۱۳۹۲

۲- حسینی-علی ،شجاعت الحسینی-سیدعلی ،نجفی-مهدی ،گلزار-مهدی،بررسی سیستمهای استخراج لایه های زغال پرشیب باروش جبهه کارطولانی وانتخاب مناسبترین سیستم برای لایه های زون E معدن زغالسنگ همکار-کرمان ،دومین کنگره ملی زغالسنگ ایران ،شهریور ۱۳۹۳

۳- حسینی-علی ،شجاعت الحسینی-سیدعلی ،نجفی-مهدی ،گلزار-مهدی ،رتبه بندی معیارهای موثربرانتخاب تجهیزات استخراجی لایه های زغال باآنالیزسلسله مراتبی فازی درروش جبهه کارطولانی ،پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ،مهر۱۳۹۳

۴- حسینی –علی ،شجاعت الحسینی-سید علی ،نجفی-مهدی ،مقدم-محمدرضا،بررسی عوامل موثر برانتخاب ماشین آلات وتجهیزات امتخراجی درروش جبه کاربلند، همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع،شیراز،آذر ۱۳۹۳

۵- حسینی-علی، شجاعت الحسینی-سیدعلی، نجفی-مهدی، گلزار-مهدی، بررسی عوامل موثربرانتخاب تجهیزات استخراجی لایه های ذغال باآنالیزسلسله مراتبی فازی درروش جبهه کارطولانی، کنگره ملی صنایع آهن وفولاد، اسفند ۱۳۹۳

۶- عالمی-احسان ، شجاعت الحسینی-سیدعلی،طراحی وبهینه سازی سیستم نوارنقاله معدن مس میدوک، سومین کنفرانس معادن روبازایران ،دانشگاه باهنرکرمان ،اردیبهشت ۱۳۹۴

۷-  بررسی صنایع فراوری مواد معدنی استان کرمان. ،گزارش تحقیقاتی سازمان برنامه وبودجه .،آذرماه ۱۳۷۷

۸- بهینه سازی خرج بهینه الگوی انفجارمعدن روبازسنگ آهن سنگان باالگوریتم ژنتیک وشبکه های عصبی مصنوعی ، سیدعلی شجاعت الحسینی،حافظ رئیسی ،دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی ومعدن،دانشگاه شهیدچمران اهواز،۳۰ دی ماه ۱۳۹۷٫

۹- طراحی سیستم باربری نوار نقاله معدن مس سونگون با روش های تحلیلی ونرم افزار Belt Analyst 16 ، محمدقائدی،علی اکبرآموزگار،سیدعلی شجاعت الحسینی،مهدی میرزایی ، دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی ومعدن ، دانشگاه شهیدچمران اهواز،۳۰ دی ماه ۱۳۹۷