۱- گالکین-ولادیمیر،شجاعت الحسینی-سیدعلی، مدل بندی وشبیه سازی ضریب کلی مقاومت حرکتی نوارها برروی قرقره های تکیه گاهی باقرقره میانی کوتاهتر. اولین کنفرانس بین المللی معدن ومتالورژی وعلوم محیطی،دانشگاه زنجان،شهریور ۱۳۹۲

۲- حسینی-علی ،شجاعت الحسینی-سیدعلی ،نجفی-مهدی ،گلزار-مهدی،بررسی سیستمهای استخراج لایه های زغال پرشیب باروش جبهه کارطولانی وانتخاب مناسبترین سیستم برای لایه های زون E معدن زغالسنگ همکار-کرمان ،دومین کنگره ملی زغالسنگ ایران ،شهریور ۱۳۹۳

۳- حسینی-علی ،شجاعت الحسینی-سیدعلی ،نجفی-مهدی ،گلزار-مهدی ،رتبه بندی معیارهای موثربرانتخاب تجهیزات استخراجی لایه های زغال باآنالیزسلسله مراتبی فازی درروش جبهه کارطولانی ،پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ،مهر۱۳۹۳

۴- حسینی –علی ،شجاعت الحسینی-سید علی ،نجفی-مهدی ،مقدم-محمدرضا،بررسی عوامل موثر برانتخاب ماشین آلات وتجهیزات امتخراجی درروش جبه کاربلند، همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع،شیراز،آذر ۱۳۹۳

۵- حسینی-علی، شجاعت الحسینی-سیدعلی، نجفی-مهدی، گلزار-مهدی، بررسی عوامل موثربرانتخاب تجهیزات استخراجی لایه های ذغال باآنالیزسلسله مراتبی فازی درروش جبهه کارطولانی، کنگره ملی صنایع آهن وفولاد، اسفند ۱۳۹۳

۶- عالمی-احسان ، شجاعت الحسینی-سیدعلی،طراحی وبهینه سازی سیستم نوارنقاله معدن مس میدوک، سومین کنفرانس معادن روبازایران ،دانشگاه باهنرکرمان ،اردیبهشت ۱۳۹۴

۷-  بررسی صنایع فراوری مواد معدنی استان کرمان. ،گزارش تحقیقاتی سازمان برنامه وبودجه .،آذرماه ۱۳۷۷

۸- بهینه سازی خرج بهینه الگوی انفجارمعدن روبازسنگ آهن سنگان باالگوریتم ژنتیک وشبکه های عصبی مصنوعی ، سیدعلی شجاعت الحسینی،حافظ رئیسی ،دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی ومعدن،دانشگاه شهیدچمران اهواز،۳۰ دی ماه ۱۳۹۷٫

۹- طراحی سیستم باربری نوار نقاله معدن مس سونگون با روش های تحلیلی ونرم افزار Belt Analyst 16 ، محمدقائدی،علی اکبرآموزگار،سیدعلی شجاعت الحسینی،مهدی میرزایی ، دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی ومعدن ، دانشگاه شهیدچمران اهواز،۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۰- بررسی ناوگان باربری معدن مس سرچشمه باتوجه به سیستم باربری کامیون وسیستم باربری سنگ شکن نیمه موبایل درون پیت همران باکامیون،حسن معصومی ریسه، سیدعلی شجاعت الحسینی ،سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی ومعدن،دانشگاه شهیدچمران اهواز،۳۰ بهمن ۱۳۹۸٫

۱۱- مقایسه فنی واقتصادی ماشین آلات باربری باظرفیت بالانسبت به ظرفیت پایین درمعدن سنگ آهن جلال آبادزرند،سیدمحمدرضاهاشمی زاده،سیدعلی شجاعت الحسینی،سیدمحمدمهدی موسوی نسب ، سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی ومعدن ، دانشگاه شهیدچمران اهواز،۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۱۲- طراحی اجزای اصلی سیستم سنگ­شکن درون معدن و حمل با نوار نقاله (IPCC) برای معدن مس سرچشمه ،ابوالفضل ضیاالدینی،سید علی شجاعت الحسینی، فاطمه ضیاالدینی،هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران،دانشگاه بیرجند،بهمن ۱۳۹۸

۱۳- طراحی سیستم ترابری نوار نقاله در معدن مس سرچشمه با کمک نرم افزار Belt Analyst ،ابولفضل ضیاالدینی ،سیدعلی شجاعت الحسینی، نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، ۳ الی ۶ اسفند ۱۳۹۹

۱۴- ارزیابی قابلیت اطمینان ومدل سازی سیستم بارگیری معدن سنگ آهن جلال آبادزرند، محمداثنا عشری، سیدعلی شجاعت الحسینی،نسرین محمدی، نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، ۳ الی ۶ اسفند ۱۳۹۹

۱۵- تعیین ضخامت بارسنگ و فاصله جناحی بهینه در عملیات انفجار با رویکردنرم افزار SPSS مطالعه موردی: معدن مس درآلو ،سید علی شجاعت الحسینی، عرفان جباری، فرشاد محمدیی انائی، عبدالله شهریاری، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی ومعدن،دانشگاه شهیدچمران اهواز،۶ اسفند۱۳۹۹٫