مقالات وسوابق پژوهشی :

 

1- گالکین-ولادیمیر،شجاعت الحسینی-سیدعلی، مدل بندی وشبیه سازی ضریب کلی مقاومت حرکتی نوارها برروی قرقره های تکیه گاهی باقرقره میانی کوتاهتر. اولین کنفرانس بین المللی معدن ومتالورژی وعلوم محیطی،دانشگاه زنجان،شهریور 1392

2- حسینی-علی ،شجاعت الحسینی-سیدعلی ،نجفی-مهدی ،گلزار-مهدی،بررسی سیستمهای استخراج لایه های زغال پرشیب باروش جبهه کارطولانی وانتخاب مناسبترین سیستم برای لایه های زون E معدن زغالسنگ همکار-کرمان ،دومین کنگره ملی زغالسنگ ایران ،شهریور 1393

3- حسینی-علی ،شجاعت الحسینی-سیدعلی ،نجفی-مهدی ،گلزار-مهدی ،رتبه بندی معیارهای موثربرانتخاب تجهیزات استخراجی لایه های زغال باآنالیزسلسله مراتبی فازی درروش جبهه کارطولانی ،پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ،مهر1393

4- حسینی –علی ،شجاعت الحسینی-سید علی ،نجفی-مهدی ،مقدم-محمدرضا،بررسی عوامل موثر برانتخاب ماشین آلات وتجهیزات امتخراجی درروش جبه کاربلند، همایش ملی زمین شناسی واکتشاف منابع،شیراز،آذر 1393

5- حسینی-علی، شجاعت الحسینی-سیدعلی، نجفی-مهدی، گلزار-مهدی، بررسی عوامل موثربرانتخاب تجهیزات استخراجی لایه های ذغال باآنالیزسلسله مراتبی فازی درروش جبهه کارطولانی، کنگره ملی صنایع آهن وفولاد، اسفند 1393

6- عالمی-احسان ، شجاعت الحسینی-سیدعلی،طراحی وبهینه سازی سیستم نوارنقاله معدن مس میدوک، سومین کنفرانس معادن روبازایران ،دانشگاه باهنرکرمان ،اردیبهشت 1394

7-  بررسی صنایع فراوری مواد معدنی استان کرمان. ،گزارش تحقیقاتی سازمان برنامه وبودجه .،آذرماه 1377

8- بهینه سازی خرج بهینه الگوی انفجارمعدن روبازسنگ آهن سنگان باالگوریتم ژنتیک وشبکه های عصبی مصنوعی ، سیدعلی شجاعت الحسینی،حافظ رئیسی ،دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی ومعدن،دانشگاه شهیدچمران اهواز،30 دی ماه 1397.

9- طراحی سیستم باربري نوار نقاله معدن مس سونگون با روش هاي تحلیلی ونرم افزار Belt Analyst 16 ، محمدقائدی،علی اکبرآموزگار،سیدعلی شجاعت الحسینی،مهدی میرزایی ، دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد،متالورژی ومعدن ، دانشگاه شهیدچمران اهواز،30 دی ماه 1397

 

8- A. Hosseini, M. Najafi*, S.A. Shojaatlhosseini,  Determination of a suitable extraction equipment in mechanized longwall mining in steeply inclined coal seams using fuzzy analytical hierarchy method (Case study: Hamkar coal mine, Iran), Journal of Mining & Environment,  Published online: 2 February 2017.

 

9- galkin Vladimir ,shojaatalhosseini seyedAli , Establishment of a rational geometrical form of roller-bearing linear sections of belt conveyors., Journal of Mining equipment and electrician , 2009.-№3.-P.54-56

 

10- Шоджаатолхосейни С.А. Определение нагрузок на подшипники роликоопор линейных секций ленточных конвейеров горных предприятий //Горный информационно-аналитический бюллетень.-2009.-№1.-С.83-89.

 

 

 

11- Шоджаатолхосейни С.А. Анализ эксплуатационных требования к подшипникам поддерживающих роликов мощных ленточных конвейеров. Депонирование рук. №704/07-09 от 06. 05.09г. (14с.) – Горный информационно-аналитический бюллетень.-2009.-№8.

 

12-  С.А.Шоджаатолхосейни ,В.Т.Кокоев , Экологическое состояние природных ландшафтов вблизи обьектов горного производства. – Горный информационно-аналитический бюллетень.-2009.-№2.-С.58-60.

 

13-  С.А.Шоджаатолхосейни ,В.Т.Кокоев , Выбор природосбиригающей технологии в зависимости от горно-геологических условий . – Горный информационно-аналитический бюллетень.-2009.-№2.-С. 60-62.