دروس تدریس شده در دانشگاه :

 

1- بارگیری وحمل ونقل درمعادن

2- بارگیری وانتقال مواد پیشرفته

3- روشهای استخراج معادن روباز

4- روشها ی استخراج معادن سطحی پیشرفته

5- خدمات فنی درمعادن

6- اصول طراحی درمعادن

7- مکانیزاسیون درمعادن

 

شرکت درکارگاههای آموزشی :

1-کارگاه آموزشی “روشهای تحقیق “(به مدت 20 ساعت درتاریخ 3و4/11/80 13)

2-کارگاه آموزشی “چگونگی استفاده از شبکه های اطلاع رسانی “(به مدت 20ساعت درتاریخ 6و7/11/1380)

3-کارگاه آموزشی “آشنایی بابرنامه ریزی درسی “(به مدت 8 ساعت درتاریخ 15/2/1389)

4-سمینار علمی “آشنایی عمومی با نانو “(به مدت 4 ساعت درتاریخ 8/12/90)

5-کارگاه آموزشی “اصول اکتشاف ژئو شیمی “(به مدت 6 ساعت درتاریخ 27/9/92)

6-کارگاه آموزشی “تبدیل ایده به  محصول “(به مدت 4 ساعت درتاریخ 4/4/1393)

7-طرح ضیافت اندیشه استادان باموضوع :”اصول تعلیم وتربیت اسلامی ومعرفت شناسی اسلامی” (به مدت 32 ساعت درتیرماه سال 1390 )