دروس تدریس شده در دانشگاه :

 

۱- بارگیری وحمل ونقل درمعادن

۲- بارگیری وانتقال مواد پیشرفته

۳- روشهای استخراج معادن روباز

۴- روشها ی استخراج معادن سطحی پیشرفته

۵- خدمات فنی درمعادن

۶- اصول طراحی درمعادن

۷- مکانیزاسیون درمعادن