برنامه هفتگی ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

    ساعت                           ایام هفته

 ۸/۳۰-۱۰/۳۰

۱۰٫۳۰-۱۲/۳۰

۱۳/۳۰-۱۵/۳۰

شنبه   امورپژوهشی  
یکشنبه   معدنکاری سطحی مبانی استخراج موادمعدنی
دوشنبه مشاوره پایان نامه مطالعه وتحقیق معدن کاری سطحی پیشرفته
سه شنبه   جلسه بخش معدن مطالعه وتحقیق
چهار شنبه   خدمات فنی درمعادن بارگیری وانتقال مواد