دکتری
رشته و گرایش : استخراج معدن، گرایش ماشین آلات معدنی
محل اخذ مدرک :دانشگاه دولتی معدن مسکو(روسیه)
سال اخذ مدرک :1388
مقطع کارشناسی ارشد
رشته و گرایش : استخراج معدن
محل اخذ مدرک:دانشگاه امیرکبیر(تهران)
سال اخذ مدرک:1375
مقطع کارشناسی
رشته و گرایش:استخراج معدن
محل اخذ مدرک:دانشگاه شهیدباهنرکرمان
سال اخذ مدرک:1372